Bloementrend24

Privacybeleid

Privacybeleid

In deze privacyverklaring vind je onze gegevens, lees je wat
persoonsgegevens zijn, wat onder verwerking van persoonsgegevens wordt
verstaan, voor welke doeleinden wij je persoonsgegevens verwerken, wat je
rechten zijn, wat we doen om ervoor te zorgen dat je persoonsgegevens veilig
worden verwerkt en hoe lang je persoonsgegevens bewaard worden.

 
Onze gegevens
Bloementrend24
KVK-nummer: 83554165
Website: www.bloementrend24.nl
E-mailadres: info@bloementrend24.nl

 
Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over jou en
waarmee je rechtstreeks of indirect identificeerbaar bent.


Verwerking persoonsgegevens
Onder verwerking van persoonsgegevens verstaan we: het verzamelen,
vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen,
gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige
andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in
verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van je
persoonsgegevens.


Doeleinden
Je persoonsgegevens verwerken we voor de volgende doeleinden: om
nieuwsbrieven te versturen als daar toestemming voor is gegeven, om
reviews te plaatsen, voor algemene of gerichte aanbiedingen, voor de
bestelprocedure, voor het account op onze website, voor het opstellen van
offertes en overeenkomsten, zodat wij contact kunnen opnemen, zodat wij
kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten of producten en zodat
wij onze producten of diensten kunnen leveren. Wij verwerken alleen
persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor deze doeleinden.
Je persoonsgegevens verwerken we daarnaast om wettelijke verplichtingen
na te komen, onze dienstverlening te verbeteren, klachten in behandeling te
nemen en fraude te voorkomen.
We verkopen je persoonsgegevens nooit door aan derden. Om zorg te dragen
voor je persoonsgegevens sluiten wij met bedrijven een
verwerkersovereenkomst indien die bedrijven je gegevens verwerken in onze
opdracht.

 
Persoonsgegevens die wij verwerken
Om de doeleinden uit te voeren verwerken wij de volgende
persoonsgegevens:

‒ Bankrekeningnummer 

‒ E-mailadres 

 ‒ Telefoonnummer 

‒ Voor- en achternaam


Je hebt ook rechten
Wil je weten welke persoonsgegevens wij hebben verwerkt? Stuur dan een e-mail naar info@bloementrend24.nl met het verzoek tot inzage in je gegevens.
Uiterlijk binnen vier weken krijg je een reactie op het verzoek.

 
Zijn je persoonsgegevens onjuist, onvolledig, niet ter zake dienend voor de
doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt of op andere wijze in strijd met de
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) of andere wetgeving?
Dan heb je recht op correctie van je persoonsgegevens. Correctie houdt in
verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van je
persoonsgegevens. Daarnaast heb je het recht om bezwaar te maken tegen
de verwerking van je persoonsgegevens, het recht om minder gegevens te
laten verwerken, het recht om toestemming die je hebt gegeven in te trekken
en het recht op dataportabiliteit. Stuur je verzoek naar:
info@bloementrend24.nl. Uiterlijk binnen vier weken krijg je een reactie op
het verzoek. Wij willen je ook wijzen op de mogelijkheid om een klacht in te
dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 
Je kunt je persoonsgegevens ook inzien en aanpassen via je account op onze
website.

 
Veiligheid
Persoonsgegevens zijn persoonlijk en moeten persoonlijk blijven. Wij vinden
het net zo belangrijk als jij dat je persoonsgegevens niet op straat terecht
‒ Bankrekeningnummer
‒ E-mailadres
‒ Geslacht
‒ Telefoonnummer
‒ Voor- en achternaam
komen of onrechtmatig worden verwerkt. Daarom passen wij alle mogelijke
technische en organisatorische maatregelen toe om je persoonsgegevens
veilig te verwerken. Om je persoonsgegevens te beveiligen gebruiken wij
beveiligingssoftware zoals een virusscanner en firewall,
geheimhoudingsbedingen en regelmatige controle van logbestanden.


Bewaring persoonsgegevens
We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de
uitvoering van de doeleinden. Indien er wettelijke voorschriften van
toepassing zijn op de bewaring dan worden de persoonsgegevens niet langer
bewaard dan wettelijk voorgeschreven.


©EenvoudigRecht.nl